Narpinder Kaur
Office: CSL 2700
Phone: (850) 644-6178
E-mail: nkaur@chem.fsu.edu